Wikia

Keroro Wiki

Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu

1,439pages on
this wiki
Comments0
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu
ドロロ 侵略こそ我が使命!
であります
Dororo: Shinryaku koso Waga Shimei! de arimasu
Season +
Air date May 1, 2010
Screenplay Kuniaki Kasahara +
Storyboard Hiroshi Matsuzono +
Direction Showa Amiya +
Animation director Takuro Shinbo +
中島達央 +
This episode: Episode 312
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu
Koyuki's Secret…, de arimasu
Related to manga?
Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu false
[edit info]

Dororo: My Mission Is Surely the Invasion, de arimasu (ドロロ 侵略こそ我が使命! であります Dororo: Shinryaku koso Waga Shimei! de arimasu) is the first part of the 312th episode of the anime Keroro Gunso.


Around Wikia's network

Random Wiki