Wikia

Keroro Wiki

Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu

1,408pages on
this wiki
Comments0
Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu
ギロロ 天袋の中の戦士 であります
Giroro: Tenbukuro no Naka no Senshi, de arimasu
Season +
Air date June 5, 2010
Screenplay Masahiro Yokotani +
Storyboard Hiroaki Shimura +
Direction 向井正浩 +
Animation director 森本由布希 +
This episode: Episode 317
Keroro: Search For Viper! de arimasu
Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu
Related to manga?
Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu false
[edit info]

Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu (ギロロ 天袋の中の戦士 であります Giroro: Tenbukuro no Naka no Senshi, de arimasu) is the second part of the 317th episode of the anime Keroro Gunso.

Facts about Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasuRDF feed
Air date (Japan)5 June 2010 +
Animation director森本由布希 +
Direction向井正浩 +
Episode number317 +
Episode partB +
Japanese nameギロロ 天袋の中の戦士 であります +
MaintenanceEpisode/Redirect screenplay +, Episode/Redirect storyboard +, Episode/Redirect animation director + and NJ +
Related to mangafalse +
Romaji nameGiroro: Tenbukuro no Naka no Senshi, de arimasu +
ScreenplayMasahiro Yokotani +
Season7 +
StoryboardHiroaki Shimura +
Title (Translated)Giroro: Soldier Above the Closet, de arimasu +

Around Wikia's network

Random Wiki