Fandom

Keroro Wiki

Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu

1,438pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu
ケロロ お宝侵略大作戦!
であります
Keroro: O-Takara Shinryaku Daisakusen! de arimasu
Season +
Air date April 8, 2005
Screenplay Kuniaki Kasahara +
Storyboard Kiyoshi Fukumoto +
Direction Kiyoshi Fukumoto +
Animation director Hatsue Zhongshan +
Animation supervisor Fumitoshi Oizaki +
This episode: Episode 53
Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu
Angol Mois: More More Hanami de arimasu
Related to manga?
Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu
[edit info]

Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu (ケロロ お宝侵略大作戦! であります Keroro: O-Takara Shinryaku Daisakusen! de arimasu) is the first part of the 53rd episode of the anime Keroro Gunso.

The title is parodied from the Lupin III special Operation: Return the Treasure (お宝返却大作戦!! Otakara Henkyaku Dai Sakusen!!).

Facts about "Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu"RDF feed
Air date (Japan)8 April 2005 +
Animation directorHatsue Zhongshan +
Animation supervisorFumitoshi Oizaki +
DirectionKiyoshi Fukumoto +
Episode number53 +
Episode partA +
Japanese nameケロロ お宝侵略大作戦! であります +
MaintenanceEpisode/Related to manga unspecified +, Episode/Redirect screenplay +, Episode/Redirect storyboard +, Episode/Redirect animation director +, Episode/Redirect animation supervisor + and NJ +
Romaji nameKeroro: O-Takara Shinryaku Daisakusen! de arimasu +
ScreenplayKuniaki Kasahara +
Season2 +
StoryboardKiyoshi Fukumoto +
Title (Translated)Keroro: Treasure Invasion Plan! de arimasu +

Also on Fandom

Random Wiki