Wikia

Keroro Wiki

Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu

1,440pages on
this wiki
Comments0
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu
クルル 侵略ははじまっている
であります
Kururu: Shinryaku wa Hajimatteiru, de arimasu
Season +
Air date April 24, 2010
Screenplay 竹内利光 +
Storyboard Masafumi Sato +
Direction 清水一伸 +
Animation director Kazuyuki Igai +
Production assistance Studio Guts +
This episode: Episode 311
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu
Keroro: Good Kero Talk! de arimasu
Related to manga?
Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu false
[edit info]

Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu (クルル 侵略ははじまっている であります Kururu: Shinryaku wa Hajimatteiru, de arimasu) is the first part of the 311th episode of the anime Keroro Gunso.

Facts about "Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu"RDF feed
Air date (Japan)24 April 2010 +
Animation directorKazuyuki Igai +
Direction清水一伸 +
Episode number311 +
Episode partA +
Japanese nameクルル 侵略ははじまっている であります +
MaintenanceEpisode/Redirect screenplay +, Episode/Redirect storyboard +, Episode/Redirect animation director +, Episode/Redirect production assistance + and NJ +
Production assistanceStudio Guts +
Related to mangafalse +
Romaji nameKururu: Shinryaku wa Hajimatteiru, de arimasu +
Screenplay竹内利光 +
Season7 +
StoryboardMasafumi Sato +
Title (Translated)Kururu: The Invasion is Starting, de arimasu +

Around Wikia's network

Random Wiki