Fandom

Keroro Wiki

Momoka: Be Grateful, de arimasu

1,440pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Momoka: Be Grateful, de arimasu
桃華 お世話になります であります
Momoka: Osewa ni Narimasu, de arimasu
Season +
Air date April 17, 2010
Screenplay Hiroaki Kitajima +
Storyboard Hiroaki Shimura +
Direction Masahiro Mukai +
Animation director Takuro Shinbo +
Tatsuhisa Nakajima +
Masahiko Itoshima +
Related to manga?
Momoka: Be Grateful, de arimasu false
[edit info]

Momoka: Be Grateful, de arimasu (桃華 お世話になります であります Momoka: Osewa ni Narimasu, de arimasu) is the second part of the 310th episode of the anime Keroro Gunso.

PlotEdit

Also on Fandom

Random Wiki