Wikia

Keroro Wiki

Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu

1,414pages on
this wiki
Comments0
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu
桃華 愛と悲しみのチョコケーキ
であります
Momoka: Ai to Kanashimi no Choko Kēki, de arimasu
Season +
Air date February 13, 2010
Previous episode: Episode 300
This episode: Episode 301
Tamama: Banishment from the Nishizawa's? de arimasu
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu
Related to manga?
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu false
[edit info]

Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu (桃華 愛と悲しみのチョコケーキ であります Momoka: Ai to Kanashimi no Choko Kēki, de arimasu) is the second part of the 301st episode of the anime Keroro Gunso.

Facts about "Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu"RDF feed
Air date (Japan)13 February 2010 +
Episode number301 +
Episode partB +
Japanese name桃華 愛と悲しみのチョコケーキ であります +
MaintenanceEpisode/Missing screenplay +, Episode/Missing storyboard +, Episode/Missing director + and NJ +
Related to mangafalse +
Romaji nameMomoka: Ai to Kanashimi no Choko Kēki, de arimasu +
Season6 +
Title (Translated)Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu +

Around Wikia's network

Random Wiki