Fandom

Keroro Wiki

Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu

1,440pages on
this wiki
Add New Page
Add New Page Comments0
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu
桃華 愛と悲しみのチョコケーキ
であります
Momoka: Ai to Kanashimi no Choko Kēki, de arimasu
Season +
Air date February 13, 2010
Previous episode: Episode 300
This episode: Episode 301
Tamama: Banishment from the Nishizawa's? de arimasu
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu
Related to manga?
Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu false
[edit info]

Momoka: Chocolate Cake of Love and Sadness, de arimasu (桃華 愛と悲しみのチョコケーキ であります Momoka: Ai to Kanashimi no Choko Kēki, de arimasu) is the second part of the 301st episode of the anime Keroro Gunso.

Also on Fandom

Random Wiki