Wikia

Keroro Wiki

Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu

1,439pages on
this wiki
Comments0
Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu
桃華 ホレたハレたの大騒動
であります
Momoka: Horeta Hareta no Dai Soudou, de arimasu
Season +
Air date June 27, 2009
Screenplay Hiroshi Yamaguchi +
Storyboard Hiroaki Shimura +
Direction Masato Miyoshi +
Animation director Mariko Kawamoto +
竹知仁美 +
This episode: Episode 269
Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu
Giroro: Escape from Natsumi! de arimasu
Next episode: Episode 270
Related to manga?
Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu false
[edit info]

Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu (桃華 ホレたハレたの大騒動 であります Momoka: Horeta Hareta no Dai Soudou, de arimasu) is the first part of the 269th episode of the anime Keroro Gunso.

Facts about "Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu"RDF feed
Air date (Japan)27 June 2009 +
Animation directorMariko Kawamoto + and 竹知仁美 +
DirectionMasato Miyoshi +
Episode number269 +
Episode partA +
Japanese name桃華 ホレたハレたの大騒動 であります +
MaintenanceEpisode/Redirect screenplay +, Episode/Redirect storyboard + and NJ +
Related to mangafalse +
Romaji nameMomoka: Horeta Hareta no Dai Soudou, de arimasu +
ScreenplayHiroshi Yamaguchi +
Season6 +
StoryboardHiroaki Shimura +
Title (Translated)Momoka: Head Over Heels Big Riot, de arimasu +

Around Wikia's network

Random Wiki