Wikia

Keroro Wiki

Yoshino Minezaki

1,439pages on
this wiki
Comments0

Yoshino Minezaki (観音崎 吉乃 Minezaki Yoshino) is a character in the series Keroro Gunso.

See alsoEdit

Around Wikia's network

Random Wiki